Edukacija korisnika

Edukacija

Informatički tečajevi s pripremom za polaganje međunarodnih certifikata ECDL

(EUROPSKA RAČUNALNA DIPLOMA – European Computer Driving Licence)

 • Osnove informacijske tehnologije

Modul 1 Osnovni pojmovi ICT tehnologije S kandidatom se radi na upoznavanju građe osobnih računala i razumijevanju osnovnih pojmova ICT kao što su pohrana i memoriranje podataka, značaj uporabe računalnih aplikacija za društvo i korištenje informacijskih mreža u računalstvu. Kandidat se pokazuje kako se ICT sustavi koriste u svakodnevnim situacijama, te kako osobna računala mogu utjecati na njihovo zdravlje, te kandidat treba poznavati sigurnosne i pravne aspekte korištenja računala.

 • Windows  – korištenje računala i upravljanje datotekama

Modul 2 Korištenje računala i upravljanje datotekama S kandidatom se radi na upoznavanju osnovnih funkcija osobnog računala injegovog operacijskog sustava. Kandidat treba znati upravljati i organizirati datoteke i direktorije (mape, foldere), kopirati, premještati i brisati datoteke i direktorije (mape, foldere), te se snalaziti u radu sa ikonama i prozorima unutar radne površine, kao i koristiti funkciju pretraživanja, putem jednostavnih alata za uređivanje riječi – teksta,te ispisati na štampaču zadane sadržaje.

 • Word – obrada teksta

Modul 3: Obrada teksta S kandidatom se radi na stjecanju znanja u korištenju računala za obradu teksta. Treba razumjeti i izvršiti osnovne operacije povezane sa kreiranjem, formatiranjem i pripremom dokumenta (dopisa) za distribuciju. Kandidat treba dokazati koristiti napredne mogućnosti u aplikacijama za obradu teksta kao što su kreiranje tablica, korištenje slika i crteža unutar dokumenta, umetanje objekata i korištenje alata za skupna pisma.

 • Excel – tablični kalkulator

Modul 4: Tablične kalkulacije S kandidatom se radi na razumijevanju osnova tabličnih kalkulatora i sposobnost korištenja aplikacija za tablične kalkulacije na osobnom računalu. Treba razumjeti i znati izvršiti osnovne operacije povezane sa kreiranjem, formatiranjem i korištenjem tabličnog kalkulatora. Kandidat treba poznavati standardne matematičke i logičke operacije korištenjem osnovnih formula i funkcija, te demonstrirati kompetentnost u korištenju naprednih mogućnosti tabličnih kalkulatora , kao što su unos objekata ikreiranje dijagrama i grafikona.

 • Acess – baze podataka

Modul 5 Baze podataka S kandidatom se radi na razumijevanju osnovnih pojmova baza podataka i njeno korištenja na osobnom računalu. Modul je podijeljen u dva dijela:prvi dio priprema sposobnost kandidata u dizajniranju i planiranju jednostavne baze podataka koristeći standardnu aplikaciju ; dok drugi dio priprema kandidata sposobnost dobivanja informacija iz postojeće baze podataka koristeći upite, alate za selektiranje i sortiranje,raspoložive u aplikaciji. Kandidat treba znati kreirati i modificirat iizvještaje.

 • Power Point – prezentacije

Modul 6 Prezentacije S kandidatom se radi na poznavanju korištenja prezentacijskih alata na osobnom računalu. Kandidat uči tehniku za izvođenje osnovnih operacija kao što su kreiranje, formatiranje i priprema prezentacije za distribuciju i prikaz. Uči sposobnost kreiranja prezentacija za različitu ciljanu publiku i različite situacije, te demonstrirati sposobnost korištenja osnovnih operacija sa slikama i grafikonima, te različite prezentacijske efekte.

 • Internet i Email – informacije i komunikacija

Modul 7 Informacije i komunikacije Modul je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu, s kandidatom se radi na sposobnost izvršavanja osnovnih pretraživanja WEB-a koristeći preglednik i dostupne alate za pretraživanje, zabilježiti rezultate pretraživanja, ispisati WEB stranice i izvještaje . U drugom dijelu, s kandidatom se radi na sposobnost korištenja aplikacija elektroničke pošte u slanju i primanju poruka, dodavanje dokumenata ili datoteka porukama, te organiziranje i upravljanje direktorijima (mapama,folderima) unutar aplikacija elektroničke pošte.

 

NAPREDNI TEČAJEVI

 • Napredna obrada teksta
 • Napredne tablične kalkulacije
 • Napredne baze podataka
 • Napredne prezentacije